خانه » مطالب درسی » مهندسی روسازی

مهندسی روسازی

مراجع و منابع:

  • امیر محمد طباطبایی، “روسازی راه و فرودگاه“، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۷
  • جواد تن‌ زاده، “طراحی ساختار روسازی راه”، نشر صانعی شهمیرزادی، ۱۳۹۰
  • یونس نیازی، “مهندسی روسازی”، نشر نما و نشر جهان فردا، ۱۳۹۰
  • فرزین فاروقی، “مصالح، طراحی و ساخت روسازی آسفالتی”، انتشارات دانشگاه کردستان، ۱۳۹۰

Lectures

Chapter 1. Introduction

Chapter 2(1). Subgrade soil-Part 1

Chapter 2(2). Subgrade soil-Part 2

Chapter 2(3). Subgrade soil-Part 3

Chapter 3. Aggregate Base and Subbase

Chapter 4. Stabilization of Subgrade soil and Pavement layers

Chapter 5(1). Bitumen-Part 1

Chapter 5(2). Bitumen-Part 2

Chapter 6(1). Asphalt Mixes-Part 1

Chapter 6(2). Asphalt Mixes-Part 2

Chapter 6(3). Asphalt Mixes-Part 3

Chapter 7. Environmental Effects on Pavements

Chapter 8. Pavement Analysis     >>>>>>>>>>>>   Book

Chapter 9(1). Pavement Design-Part 1

Chapter 9(2). Pavement Design-Part 2

Chapter 10. Pavement Distresses

نظر دادن بسته است.