خانه » مطالب درسی » پروژه راهسازی

پروژه راهسازی

نقشه های توپوگرافی

 شماره نقشه
 مقیاس
 دانلود
 1
 1:5000

 dwg

 2
 1:5000

 dwg

 3
 1:5000


 dwg

 4
 1:5000

 dwg

 5
 1:5000

dwg 

 6
 1:5000

 dwg

 7
 1:5000

dwg

 8
 1:5000

 dwg

 9
 1:5000

 dwg

مشخصات نقشه‌ها و مواردی که باید در گزارش کار آورده شوند

قالب تهیه گزارش کار پروژه راهسازی

برنامه زمانبندی انجام پروژه راهسازی

dwgنمونه نقشه پروفیل طولی

dwgنمونه نقشه مقطع عرضی تیپ

 

جوابی بنویسید