خانه » تماس » وب سایت شخصی علی‌رضا غنی زاده

وب سایت شخصی علی‌رضا غنی زاده

Ghanizadeh

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان

پست الکترونیکی: ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

دکتری مهندسی عمران- خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کارشناسی مهندسی عمران – نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

Ali Reza Ghanizadeh Resume

نظر دادن بسته است.