وب سایت شخصی علی‌رضا غنی‌زاده

Ghanizadeh

دانشيار دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی سیرجان

پست الکترونیکی: ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

دکتری عمران- خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری، دانشگاه تهران
کارشناسی عمران – نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی

Ali Reza Ghanizadeh Resume

نظر دادن بسته است.